പഴയനിയമ പുസ്തക ക്രമം

ക്രമം
പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര്
വിഷയ സംഗ്രഹം (ബ്രാക്കറ്റില്‍)
എഴുതിയ കാലം B.C
I
ആദിമ ചരിത്രവും ദൈവീക നിയമങ്ങളും
(മോശയുടെ പഞ്ച ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍)

1
 ഉല്‍പ്പത്തി
(എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭം)
1450
2
പുറപ്പാട്
(ഈജിപ്തില്‍ നിന്നുള്ള യിസ്രായേലിന്റെ പുറപ്പാടും കല്‍പ്പനകള്‍ ലഭിക്കുന്നതും)
1450
3
ലേവ്യ
(യിസ്രായേല്‍ ജനത്തിനു ദൈവം കൊടുത്ത നിയമങ്ങള്‍)
1450
4
സംഖ്യ
(യിസ്രായേലിന്റെ ജനസംഖ്യയും മരുഭൂമി യാത്രയും)
1450
5
ആവര്‍ത്തനം
(ദൈവമുമ്പാകെയുള്ള പുനഃപ്രതിഷ്ഠ)
1450
II
ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങള്‍
6
യോശുവ
(ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത  ദേശം യിസ്രായേല്‍ പിടിച്ചടക്കുന്നു)
1405
7
ന്യായാധിപന്മാര്‍
(യിസ്രായേല്‍മക്കളുടെ അനുസരണക്കേടും ന്യായാധിപ ഭരണവും)
1060
8
രൂത്ത്
(ദൈവഭക്തി നിമിത്തം അംഗികാരിക്കപെടുന്ന പുറജാതി സ്ത്രിയുടെ ചരിത്രം)
1050
9
1 ശമുവേല്‍
(ശമുവേലിന്റെയും ശൌലിന്റെയും ചരിത്രം)
1050
10
 2 ശമുവേല്‍
(ദാവീദ്‌ രാജാവിന്റെ ഭരണകാലം)
1025
11
1 രാജാക്കന്മാര്‍
(യെഹൂദാ - യിസ്രായേല്‍ രാജഭരണം)
630
12
2 രാജാക്കന്മാര്‍
(യെഹൂദാ - യിസ്രായേല്‍ രാജഭരണം തുടര്‍ച്ച)
580
13
1 ദിനവൃത്താന്തം
(യെഹൂദാ രാജഭരണചരിത്രം)
458
14
2 ദിനവൃത്താന്തം
(യെഹൂദാ രാജഭരണത്തിന്റെ അന്ത്യം)
458
15
 എസ്രാ
(ബാബേലില്‍ നിന്ന്‍ തിരിച്ചുവന്നവര്‍ ദൈവാലയം  പുതുക്കിപ്പണിയുന്നു)
458
16
നെഹെമ്യാവു
(ബാബേലില്‍ നിന്നും മടങ്ങിവന്നവര്‍ യെരുശലേം മതില്‍ പണിയുന്നു)
430
17
 എസ്ഥേര്‍
(യെഹുദാജനത്തിന്മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുതല്‍)
464
III
കാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങള്‍
18
ഇയ്യോബ്
(കഷ്ടത സഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങള്‍)
1480
19
 സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍
(ആരാധന, പ്രാര്‍ത്ഥന)
1450 – 430
20
സദൃശവാക്യങ്ങള്‍
(സുക്തങ്ങള്‍, വിജ്ഞാനം, പ്രബോധനം)
970
21
സഭാപ്രസംഗി
(നിരര്‍ത്ഥകമായ ഭൌതീക ചിന്താഗതികളുടെ വിനാശം)
935
22
ഉത്തമഗീതം
(ശലോമോനും കാന്തയും  - ക്രിസ്തുവും സഭയുമായുള്ള  ആത്മബന്ധം)
965
IV
പ്രവചനഗ്രന്ഥങ്ങള്‍
23
യെശയ്യാവു
(യിസ്രായേല്‍ജനത്തിന്റെ യഥാസ്ഥാപനം  - മശിഹായിലൂടെ)
700
24
യിരമ്യാവ്
(യിസ്രായേലിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിച്ചു വരുത്തുവാനുള്ള യജ്ഞം)
600
25
വിലാപങ്ങള്‍
(യെരുശലേം നാശത്തില്‍ യിരെമ്യാവിന്റെ വിലാപം കാവ്യം)
386
26
യെഹെസ്കേല്‍
(യിസ്രായേലിനും ലോകത്തിനും വരാന്‍പോകുന്ന ന്യായവിധി)
575
27
ദാനിയേല്‍
(ബാബിലോണിലെ ജീവിതം, ഭാവികാല പ്രവചനങ്ങള്‍)
536
28
ഹോശേയ
(യിസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവസ്നേഹം)
715
29
യോവേല്‍
(ശിക്ഷാവിധിയില്‍ നിന്നു തെറ്റി ഒഴിയുവനുള്ള ആഹ്വാനം)
820
30
ആമോസ്
(വരാന്‍ പോകുന്ന ശിക്ഷാവിധി, യിസ്രായേലിന്റെ ദുഷ്ടത)
750
31
 ഓബദ്യാവ്
(യിസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ)
585
32
യോന
(എല്ലാ ജാതികളോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദയ)
760
33
മീഖാ
(അനുതപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിടുതല്‍)
695
34
നഹൂം
(ദൈവത്തെ വിട്ടകന്ന നിനെവേയുടെ നാശം)
660
35
ഹബക്കുക്ക്
(ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്‌ എന്ന്‍ ഓര്‍പ്പിക്കുന്നു)
607
36
സെഫന്യാവു
(ദൈവത്തിങ്കലേക്കു മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ആഹ്വാനം)
625
37
ഹഗ്ഗായി
(ദൈവാലയം പുതുക്കിപ്പണിയാന്‍ യിസ്രായേലിനെ ഉണര്‍ത്തുന്നു)
520
38
സെഖര്യാവ്
(വരാന്‍ പോകുന്ന മശിഹായെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു)
480
39
മലാഖി
(ദൈവത്തിങ്കലേക്കു മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ആഹ്വാനം)
425