ബൈബിള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ - (K . J. V പ്രകാരം)


ആകെ പുസ്തകങ്ങള്‍                                     -                  66

ആകെ അദ്ധ്യയങ്ങള്‍                                      -                  1189

ആകെ വാക്യങ്ങള്‍                                          -                  31173

ആകെ വാക്കുകള്‍                                           -                  783137

ആകെ അക്ഷരങ്ങള്‍                                       -                  3566480

ഏറ്റവും വലിയ പേര്                                       -                  യേശ. 8:1

ഏറ്റവും വലിയ വാക്യം                                     -                  എസ്ഥേര്‍. 8:9

ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്യം                                   -                  യോഹ. 11:35

നടുവിലെ വാക്യം                                            -                  സങ്കീ. 118:8

ഏറ്റവും വലിയ അദ്ധ്യയം                                 -                  സങ്കീ. 119

ഏറ്റവും ചെറിയ അദ്ധ്യയം                                -                  സങ്കീ. 117

ദൈവം എന്ന വാക്ക്‌                                       -                  3358 പ്രാവശ്യം 

കര്‍ത്താവ് എന്ന വാക്ക്‌                                    -                  7736 പ്രാവശ്യം

ഒറ്റ അദ്ധ്യയം ഉള്ള പുസ്തകം                           -                  5

രണ്ട്‌ അദ്ധ്യയങ്ങള്‍ ഉള്ള പുസ്തകം                   -                  1

മൂന്ന് അദ്ധ്യയങ്ങള്‍ ഉള്ള പുസ്തകം                    -                  7

നാല് അദ്ധ്യയങ്ങള്‍ ഉള്ള പുസ്തകം                   -                  6

അഞ്ച് അദ്ധ്യയങ്ങള്‍ ഉള്ള പുസ്തകം                 -                  5                

No comments:

Post a Comment